Tuesday, 25 August 2009 09:04 Margareta
Print PDF

"Hållbar utveckling, är en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov." Denna definition av begreppet Hållbar utveckling bestämdes av Bruntlandkommisionen "Vår gemensamma framtid" 1987.

Klimatförändringarna

har blivit uppmärksammade under de senare åren vilket är bra men det finns fler miljöbelastningar i vårt samhälle som är minst lika viktiga att ta hänsyn till. Till exempel besprutningar, syntetiska tillsatsämnen i maten, kemikalier, tungmetaller och läkemedel.

Vi måste utgå från oss själva

Det är viktigt att förstå kopplingen mellan miljö, mat och vår hälsa. Ökad kunskap inom detta område gör att vi lättare kan göra medvetna val som främjar vår egen hälsa. Varje medveten konsument har möjlighet att påverka samhällets utveckling mot en hälsosammare och hållbarare utveckling.

Det är inget nytt att kost och livsstil spelar en stor roll för vår hälsa. Många syntetiska ämnen och extra tillsatser som finns bland  våra vanligaste livsmedel och i  många produkter som vi använder påverkar vår hälsa negativt. De ökar den toxiska belastningen på vår kropp samtidigt som de ökar den toxiska belastnigen på vår yttre miljö. Med kunskap och medvetenhet går det att välja rätt och undvika många av de ämnen som påverkar vår hälsa negativt. 

Inom EU finns handlingsplaner och kartläggningar med en del bevis när det gäller samband mellan sjukdom och exponering av toxiska och skadliga miljöfaktorer.

moderjord

Ett annat problem är alla kemikalier, tungmetaller och läkemedel som används till viktiga medicinska eller industriella syften men som kan leda till mycket svåra skador på miljön och vår hälsa. Detta är en komplicerad problematik. Det finns många samhällsekonomiska aspekter som påverkar användandet av dessa kemikalier. All produktion, alla tjänster och försäljning ökar Bruttonationalprodukten (BNP) som i princip är ett mått på välfärd i landet. Skulle vi förbjuda användning, produktion och försäljning av de skadiga ämnena och kemikalierna skulle vårt årliga BNP minska. Det finns en rädsla i detta att det skulle i sin tur mätas med att vår välfärd sänks. Måste det bli så?

Vad kan vi göra som konsument?
Bli en medveten konsument.

Idag har vi kunskap om bara en bråkdel av tusentals kemikalier som saluförs i handeln. Likaså vad gäller läkemedel så är kunskaperna begränsade. Stora mängder aktiva och inaktiva läkemedel hamnar i mark och vattendrag. Det som inte bryts ner i reningsverken ansamlas i  VA-slam eller sprids vidare ut i vattendragen. Flera av ämnena är bioakumulerbara som betyder att de kan lagras i levande organismer. I människan kan dessa ämnen bland annat påverka hormon- och signalsystemet.

Återigen, om man skapar en livsstil med medvetna val påverkar detta i förlängningen vår hälsa, natur och miljö.

Last Updated on Saturday, 22 January 2022 16:23